S a a c K
 
 


Do brûst							               tekst en muziek: Saakje Zijlstra


Intro: 	C  C7 9/Bb  F/Am  Dm-5/G#

G/C	   C	G/C	  C
Witst noch wol, hoe as it wie?
G/Am   Am7  Dm7        G7
Hjir op it strân, hâldest myn hân
G/C  C     G/C       C7+
Ja ik tocht, ik hawe wat ik socht
C7 9                    F7+ 9  Dm7     G7
En dizze leafde giet nea oer, sa folle fjoer

No sjoch ik nei dy, do wurdest in frjemdling foar my
Nee, ik kin dy net mear, en dat docht sear
Do praatst sa hurd, en ik hear elts wurd,
Mar ik kin dy net mear ferstean, ik lit dy gean

              C      C7 9 /Bb
Refr.	Want do brûst, en brûst
	      F/Am     Dm-5 (d f g#)/G#
	Oer de mar en de see
	      C/G       Am7
	Wêr ’t stoarmet en rûst
               Dm7  G7 
	Is men dêr ea tefree
	
	Oer de baren mei,
	Wêr ’t de seefûgel skelt
Dat is it waar foar dy
		Dm9 11   F/G  
Wêr ’t men gelok mei in pearelstring bestelt (+tussenstuk: instrumentale herh. 2e deel refr)

Hjir bin ik frij, dit is genôch foar my
En do begrypst mar net, dat ik my ryk fiel yn ’t hert
Do wolst de wrâld, al it swiet en it sâlt
Op syk nei d’ aldermoaiste skat, mar wêr fynst dat

Refr.

      F9 F  G4   Am7          Em7         F9 F
Sub:	Hieltyd wer, sjochst do my net as ik dy sjoch
           G4                 C           (Em)
	Eltse kear raast do mar troch
      F        G   Am7       Em           F
	As ik dei hear, dan hearst do my al net mear
              G       Em                 A
	Do wolst mear, en mear en mear, en mear

Refr. 	D  	D7 9/ C  
	Bm 	Em-5 (e g Bb)/Bb
	D/A 	Bm7
	Em7 	A7			
	
	Em9 11	G/A		intro: G/D G/B  G9  Em7   A7

A/D          A/D G/D  D
Witst noch wol, hjir op it strân…
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jij bruist									    Vertaling; Saakje Zijlstra


1	Weet je nog, hoe het was
hier op het strand, hand in hand
Ja ik dacht, hier heb ik op gewacht
Een liefde van eeuwige duur
Zoveel vuur

2	Nu kijk ik naar jou
De man waar ik van hou
Je wordt een vreemde voor mij
En dat doet pijn

3	Je praat zo snel
En ik hoor je wel
maar ik kan jou niet meer verstaan
Ik laat je gaan

Refrein	Want jij bruist en bruist
		over meren en zee
		Waar het stormt en ruist
		Is men daar ooit tevree
		Boven de baren grauw
Strijdt elke meeuw om de macht
		Da ’s het klimaat voor jou
		Waar men ’t geluk van een parelsnoer verwacht

4	Hier ben ik vrij, 
dit is genoeg voor mij
Mijn rijkdom zit in mijn hart
En dat vind jij maar apart

5	Jij wilt het goud
Al het zoet en het zout
Op zoek naar d’ allermooiste schat
Maar waar is dat?

Refrein

Sub	Telkens weer, hoor jij mij niet als ik jou hoor
	Elke keer raas jij maar door
	Als ik je zie, dan zie jij mij al niet meer
Jij wilt meer, en meer, en meer, en meer, oooh

Refrein

	Weet je nog, hier op het strand…............................................................................................................................................................................
Tinzen binne frij				                   Tekst en muziek: Saakje Zijlstra


1	Dêr, ik seach dy stean
En de tiid dy stie in hiel lyts skoftsje stil.
En im tocht: Wêr, soest hinne gean”
Wêrom foelst do my no krekt op, wat wie it ferskil?


2	Wa wiest do, krôpst yn myn bloed
Ik hie dy inkeld ien kear sjoen, ’t fielde sa goed
	Wie dit no, sa ’t men seit, leafde op ’t earste gesicht?
	‘t Gefoel dat men dan krijt, ik wit noch dat ik it net feroarje koe


Refrein	Tinzen binne frij
		‘k Haw it altyd witten
		’t Lot tocht mei my mei
		‘k Soe dy nea ferjitte

		Tinzen binne frij
		Kinne we net lêze
		(Do) heart gewoan by my
		Ik wol foar altiid fan, en by, en mei dy wêze


3   	Tiid halde gjin skoft
	En ik tocht is dit de ein fan it begjin?
	Mar ’t tafal kaam, it siet al yn ‘e loft
	Want op dy wisse dei, doe kaam ik dy wer tsjin


Refrein

 

..............................................................................................................................................................................
It paed werom				                    Tekst en muziek: Saakje Zijlstra1	Do bist by my,mar dyn tinzen sinke wei
Dyn libben hat syn swiere kanten sjoen
Do bist net frij, as in finzene eltse dei
Bist do oan dyn ferline bûn

Sub	As in fûgeltsje sa kâld,
Liket de dei in tsjust’re wrâld
Troch dyn finster fan fertriet
Wolst wol fleane nei de maaitiid


2	Ik sjoch dy gean, en ik wit, do hellest fan dat guod
En seist: “Dan bin ‘k wer efkes bliid”
Mar die koarte sûs, losket neat op, is sa wer fuort
En sa giet it al yn hiele tiid

Sub	Do seist my ta: “Moarn is ‘t de dei,
Aanst begjin ik op ‘e nij”
Mar dan fleanst wer lyk in flinter
As in sweltsje yn ‘e winter


Refrein 	Flean it paed werom,
		Lit de sinne yn dyn hert
		No stjitst yn ‘t skaad, wêrom?
		It is noch net te let

		Flean it paed werom
		Lit dyn tinzen no mar frij
		Dêr ‘s yn oare wei
		In wei foar dy
		In oar bestean foar dy


Refrein